Úvodem

Zatímco kvalita vody z veřejného vodovodu je pravidelně kontrolována, o vlastní vodní zdroj pečujete sami. Voda může obsahovat celou řadu látek, ohrožujících Vaše zdraví, případně zhoršujících chuťové vlastnosti vody nebo způsobujících úsady a zabarvení. Zdravotní účinky se mohou projevit okamžitě (např. infekční a parazitární choroby) nebo po delší době (např. toxické a kancerogenní účinky některých látek).

Znečištění vody může být povahy buď bakteriologické (průsaky septiků, žump, kanalizačních svodů, hnojení polí a zahrad) nebo chemické (vlastnosti geologického prostředí, průmyslový spad, hnojiva, přípravky na ochranu rostlin, ropné látky, apod.).

V rámci bakteriologického rozboru se stanovují bakterie jak převážně fekálního původu (Escherichia coli, koliformní bakterie a enterokoky), tak i bakterie hygienicky méně významné, přecházející do vody z vnějšího prostředí (počty kolonií při 22°C a 36°C).

V rámci chemického rozboru mohou být stanoveny buď pouze základní chemické ukazatele (základní iontová skladba vody) nebo i ukazatele speciální (organické látky, těžké kovy).

Jak rozbor vybrat a objednat?

Výběr rozboru

(viz také Rozsah a ceny rozborů) Nejjednodušší rozbor pitné vody - informativní rozsah (1) zjistí úroveň nejzákladnějších chemických ukazatelů (1A, 1AA) případně prokáže i bakteriální znečištění zdroje (1B, 1BB).

Základní chemický rozbor (2A) poskytuje kvalitní informaci o široké škále chemických a fyzikálních ukazatelů a spolu s bakteriologickým rozborem (2B) může sloužit jako podklad ke kolaudačnímu řízení (2C).

Skupiny rozborů 1 a 2 nehodnotí všechny požadavky na pitnou vodu, na jejich základě nelze kompletně posoudit zdravotní nezávadnost pitné vody.

Pokud však neexistuje konkrétní podezření na možnost výskytu toxických látek (těžké kovy, organické látky, atd.), je rozbor 2C plně dostačující pro posouzení zdroje pitné vody pro individuální zásobování (rodinné domky, chaty).

Máte-li zájem o komplexní laboratorní posouzení Vašeho vodního zdroje i z hlediska obsahu organických látek a stopových kovů v souladu s platnou legislativou (Vyhláška ministerstva zdravotnictví č. 252/2004Sb.), zvolte úplný rozsah (3b). Radiologickým rozborem (3c) je zároveň možno posoudit i radiační pozadí lokality. Krácený rozsah (3A) následně slouží k ověření stálosti kvality zdroje.

V naší nabídce najdete i chemicko-bakteriologické rozbory bazénové vody (4), případně i rozbor pro posouzení agresivních účinků vody k betonovým konstrukcím (5) a základní rozbor odpadních a splaškových vod (6). Máte-li podezření na znečištění Vašeho vodního zdroje či jeho okolí ropnými látkami, saponáty, kovy či rozpouštědly, zvolte z rozborů 7 - 10. Vámi zvolený typ rozboru je možno po dohodě v laboratoři rozšířit o jakýkoli další ukazatel z kompletního ceníku laboratoře, který je k dispozici na www.vzlab.cz, případně přímo v laboratoři.

Objednání rozboru

Nejdříve je nutno vyzvednout vzorkovnice v počtu a objemu dle zvoleného rozboru a objednávku s pokyny k odběru (nebo stáhnout -zde-), nejpozději do 14 dnů odebrat vzorek, po odběru uložit v chladničce a dopravit do laboratoře do 48 hodin, vzorek pro bakteriologický rozbor do 24 hodin!
Uvedené rozbory se liší počtem a objemem nutných vzorkovnic, uveďte proto požadovaný rozsah rozboru již při jejich výdeji!

Výdej vzorkovnic na adrese Jindřicha Plachty 535/16, Praha 5 - Smíchov
- na příjmu vzorků/ výdeji vzorkovnic VZ lab s.r.o. (na dvoře vpravo, zvonek):
Po - Čt: 7.30 – 17.30 hod (Pá do 16.00 hod) – všechny rozbory

Příjem vzorků na adrese Jindřicha Plachty 535/16, Praha 5 - Smíchov
- na příjmu vzorků/ výdeji vzorkovnic VZ lab s.r.o. (na dvoře vpravo, zvonek):
Vzorky s bakteriologickým rozborem:
POUZE Po - St: 7.30 – 17.30 hod !!!
Ostatní vzorky:
Po – Čt: 7.30 - 17.30 hod (Pá do 16.00 hod)

Pokud si chcete ušetřit námahu spojenou s vyzvednutím vzorkovnic, odběrem vzorku a jeho dodáním do laboratoře, vyplňte prosím následující formulář a my u Vás odběr vzorku provedeme.

Ozveme se Vám nejpozději druhý pracovní den po obdržení objednávky, domluvíme termín odběru, poradíme a upřesníme rozsah rozboru a celkovou cenu.

Cena za odběr a dopravu vzorku do vzdálenosti 50 km od Prahy je 600 Kč + 100 Kč za každých dalších 10 km (včetně DPH).

Platba převodem na účet 35-7593750297/0100 (do zprávy pro příjemce uvést jméno), případně v hotovosti při odběru vzorku.

Výsledky za 10 pracovních dnů (expresně s 30% příplatkem za 5 pracovních dnů) možno vyzvednout osobně, případně zašleme na uvedený email (zdarma) či poštou za příplatek 50,- Kč.

Další informace osobně na uvedené adrese, případně telefonicky, e-mailem, či na internetu. Tel. 266 779 115, (282) (389), e-mail: info@vzlab.cz

mapy

Jak posoudit výsledky rozboru?

Pokud některý ze stanovovaných ukazatelů Vašeho rozboru překračuje limit daný Vyhláškou ministerstva zdravotnictví č. 252/2004Sb.(celý text 1024kB ke stažení zde), ve výsledkovém protokolu je vedle číselného údaje výsledku písmeno N, hodnota limitu je uvedena ve vedlejším sloupci.

Co s nadlimitními hodnotami?

Překročení bakteriologických ukazatelů - může pomoci dezinfekce zdroje některým z komerčně vyráběných přípravků pro ošetření pitné vody (Savo, Sagen, atd.). Po provedené dezinfekci zdroj cca 24 hod. nečerpat, po 1 týdnu až 1 měsíci bakteriologický rozbor zopakovat.

Pokud jsou zjištěné hodnoty opět nad stanoveným limitem, je nutno zdroj znečištění identifikovat a následně odstranit. Nepodaří-li se to, je třeba provádět opakovanou dezinfekci, jejíž četnost závisí na mohutnosti infekčního přítoku (nutno laboratorně ověřit). Řešením v případě stálého využívání zdroje vody je však kontinuální dezinfekce, jejíž instalaci je nutno svěřit odborné firmě (viz níže).

Zvýšený výskyt bakterií může být způsoben i špatným utěsněním vodního zdroje proti splachu povrchových (dešťových) vod, případně zanesením sedimentem. V obou případech kontaktujte odbornou firmu, která provede utěsnění a vyčištění Vašeho vodního zdroje.

Bakteriologické znečištění lze odstranit nejméně 5 minutovým varem.

Překročení chemických ukazatelů zpravidla vyžaduje instalaci aparatury pro úpravu vody. Nejčastěji aplikovanou úpravou je změkčování vody (snížení tvrdosti), odželezňování a odmanganování (snížení obsahu železa a manganu), event. snížení obsahu dusičnanů a dusitanů. Je možno upravit i fyzikální ukazatele (odstranění mechanických nečistot, zákalu a zápachu).

Chemické znečištění varem nelze odstranit!

Výběr vhodné technologie pro úpravu vody svěřte odborné firmě, ušetříte si tak starosti a v delším časovém horizontu i peníze.

Naše laboratoř Vám doporučuje firmy:
G-servis Praha, spol. s r.o.
Třanovského 622/11, Praha 6
tel: 235 018 266, 235 018 363, 602 292 059
CULLIGAN.CZ  s.r.o.
Chrášťany 140, 25219, Rudná u Prahy,  tel: 731 629 796

Mějte na paměti, že kvalita vody není neměnná. Závisí na vydatnosti srážek, obhospodařování a využívání okolních pozemků a pod. Proto by měla být kontrolována nejlépe dvakrát ročně, na jaře a na podzim.

Rozsah a ceny rozborů

Ceny uvedeny včetně DPH, platí pouze pro platbu v hotovosti.
Kompletní ceník pro firmy viz menu "Ceníky rozborů" na stránce vlevo.

1A Informativní chemický rozbor pro individuální zásobování - pH, dusičnany, dusitany, amonné ionty, chloridy, sírany 500,-
1AA včetně tvrdosti, železa a manganu 730,-
1B Informativní chemicko-bakteriologický rozbor pro individuální zásobování - pH, dusičnany, dusitany, amonné ionty, chloridy, sírany Escherichia coli, enterokoky a koliformní bakterie, počty kolonií při 22°C 970,-
1BB včetně tvrdosti, železa a manganu 1150,-
2A Základní chemický rozbor vody - pH, barva, zákal, pach, vodivost, KNK, ZNK, volný CO2, tvrdost, sodík, draslík, hořčík, vápník, železo, mangan, amonné ionty, chloridy, dusičnany, dusitany, hydrogenuhličitany, sírany, fluoridy, CHSKMn, celková mineralizace 1050,-
2B Bakteriologický rozbor vody - Escherichia coli, enterokoky, koliformní bakterie, počty kolonií při 22°C a 36°C 650,-
2C Chemicko-bakteriologický rozbor pro individuální zásobování (kolaudace) - Základní chemický + bakteriologický rozbor (2A + 2B) 1600,-
3A Rozbor pitné vody dle Vyhlášky MZd č. 252/2004 Sb. - krácený rozsah (I) - pH, vodivost, barva, zákal, chuť, pach, železo, amonné ionty, dusičnany, dusitany, CHSKMn, Escherichia coli, koliformní bakterie, počty kolonií při 22°C a 36°C Specifické ukazatele kráceného rozsahu na vyžádání (viz Příloha č.5 k Vyhlášce 252/2004 Sb.) 1300,-
3B Rozbor pitné vody dle Vyhlášky MZd č. 252/2004 Sb. - úplný rozsah (II) - pH, vodivost, barva, zákal, pach, chuť, vápník, hořčík, sodík, železo, mangan, amonné ionty, dusičnany, dusitany, chloridy, sírany, fluoridy, CHSKMn, kyanidy, antimon, arsen, berylium, bor, hliník, chrom, kadmium, měď, nikl, olovo, rtuť, selen, benzen, toluen, etylbenzen, xyleny, 1,2 dichloretan, vinylchlorid, trichloreten, tetrachloreten, chloroform, trihalometany, PAU včetně benzo(a)pyrenu, Escherichia coli, koliformní bakterie, enterokoky, počty kolonií při 22°C a 36°C Specifické ukazatele úplného rozsahu na vyžádání (viz Příloha č.1 k Vyhlášce 252/2004 Sb.) 7200,-
3C Radiologický rozbor pitné vody dle Vyhlášky SÚJB č. 307/02 Sb - radioaktivita alfa, radioaktivita beta, radon 2350,-
4 Bazény dle Vyhl. č. 238/2011 Sb.  
4A Zdroj vody do úpravny bazénu - dusičnany, TOC 550,-
4AA Vlastní zdroj vody do úpravny bazénu - dusičnany, TOC, Escherichia coli, enterokoky 850,-
4B Upravená voda před vstupem do bazénu - redox potenciál, Escherichia coli, počet kolonií při 36°C, Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus aureus 600,-
4BB Upravená voda před vstupem do bazénu včetně Legionell 1270,-
4C Bazény - úplný rozsah (4D+4E) - zákal, pH, TOC, dusičnany, volný a vázaný chlor, redox potenciál, teplota, Escherichia coli, počet kolonií při 36°C, Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus aureus, Legionella 2100,-
4CC Bazény - krácený rozsah - zákal, TOC, dusičnany, teplota, Escherichia coli, počet kolonií při 36°C, Pseudomonas aeruginosa 970,-
4D Bazény - chemické ukazatele - zákal, pH, TOC, dusičnany, volný a vázaný chlor, redox potenciál, teplota 900,-
4E Bazény - mikrobiologické ukazatele - úplný rozsah A - Escherichia coli, počet kolonií při 36°C, Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus aureus, Legionella 1200,-
4EB Bazény - mikrobiologické ukazatele - rozsah B - Escherichia coli, počet kolonií při 36°C, Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus aureus 550,-
4EC Bazény - mikrobiologické ukazatele - rozsah C - Escherichia coli, počet kolonií při 36°C, Pseudomonas aeruginosa 430,-
5 Chemický rozbor vody pro stanovení agresivity na beton - pH, vodivost, KNK, volný CO2, agresívní CO2, vápník, hořčík, amonné ionty, chloridy, hydrogenuhličitany, sírany 650,-
6 Rozbor odpadních a splaškových vod - pH, rozpuštěné a nerozpuštěné látky, CHSKCr, BSK5 700,-
7A Ropné látky ve vodě 480,-
7B Ropné látky v zemině 550,-
8 Aniontové tenzidy (saponáty) 420,-
9 Stanovení jednoho kovu 90-150,-
10 Rozpouštědla (chlorovaná i nechlorovaná - rozsah dle dohody) 600-1500,-

VZ lab, s.r.o. laboratoř provádí širokou škálu dalších rozborů (zeminy, kaly, odpady) v souladu s platnou legislativou.

Další související služby Vám na stejné adrese nabízí společnost VODNÍ ZDROJE, a.s. - (opravy a čištění studní a vrtů, vyhledávání zdrojů pitné vody, hloubení studní, vrtné a sanační práce)  www.vodnizdroje.cz