Stanovení organických látek

Pokud není uvedeno jinak, platí cena pro kapalné i pevné vzorky

Těkavé organické látky (TOL)

 • chlorované etyleny (CLET) 900,-
  (vinylchlorid, 1,1-dichloreten, cis-1,2-dichloreten, trans-1,2-dichloreten, trichloreten, tetrachloreten)

 • chlorované etyleny (bez vinylchloridu) 800,-

 • vinylchlorid (VC) 700,-

 • vinylchlorid, dichloreteny (1,1,cis,trans) 700,-

 • trichloreten, tetrachloreten (TCE, PCE) 700,-

 • trihalometany (THM) 700,-
  (chloroform, bromoform, bromdichlormetan, dibromchlormetan)
   
 • BTEX (benzen, toluen, etylbenzen, xyleny) 900,-

 • BTEX + styren 1000,-

 • terc.-butylmetylether (MTBE) 700,-
  (antidetonační přísada bezolovnatých benzínů)

 • BTEX + MTBE 1000,-

 • chlorované etyleny + BTEX (včetně vinylchloridu) 1400,-

 • chlorované etyleny + BTEX (bez vinylchloridu) 1300,-
   
 • Vyhláška č. 252/2004 Sb. 1400,-
  (vinylchlorid, trichloreten, tetrachloreten, chloroform, 1,2-dichloretan, bromoform, bromdichlormetan,
  dibromchlormetan, benzen, toluen, etylbenzen, xyleny)

 • Metodický pokyn MŽP ČR 8/96 - alifatické 1000,-
  (vinylchlorid, 1,1-dichloreten, cis-1,2-dichloreten, trans-1,2-dichloreten, trichloreten, tetrachloreten,
  dichlormetan, chloroform, tetrachlormetan, 1,2-dichloretan)

 • Metodický pokyn MŽP ČR 1/2014 - alifatické 1200,-
  (vinylchlorid, 1,1-dichloreten, cis-1,2-dichloreten, trans-1,2-dichloreten, trichloreten, tetrachloreten,
  dichlormetan, chloroform, tetrachlormetan, 1,1-dichloretan, 1,2-dichloretan, 1,1,1-trichloretan, 1,1,2-trichloretan, 1,1,1,2-tetrachloretan, 1,1,2,2-tetrachloretan)

 • Metodický pokyn MŽP ČR 8/96 alifatické + BTEX 1400,-

 • Metodický pokyn MŽP ČR 1/2014 alifatické + BTEX 1600,-

 • Kyslíkatá rozpouštědla (KR) 900,-
  (aceton, etanol, další po dohodě)

 • Metan, etan, etylen ve vodách 900,-

 • Metan, etan, etylen ve vodách jednotlivě 800,-

Polychlorované bifenyly (PCB)

 • AROCLOR 1242 a 1260 (Delor 103 a 106) 1100,-
 • 7 izomerů PCB (28, 52, 101, 118, 138, 153, 180) 1100,-
 • 8 izomerů PCB dle MP MŽP ČR 1/2014 (105,114,118,123,156,157,167,189) 1500,-

Chlorované benzeny (CLB)

 • Metodický pokyn MŽP ČR 1/2014 1700,-
  (chlorbenzen, 1,2 a 1,4-dichlorbenzen, 1,2,3 a 1,2,4-trichlorbenzen, 1,2,4,5-tetrachlorbenzen, pentachlorbenzen, hexachlorbenzen)
 • chlorbenzen, dichlorbenzeny, trichlorbenzeny 800,-
 • 1,2,4,5-tetrachlorbenzen, pentachlorbenzen, hexachlorbenzen 900,-

Chlorované fenoly (CLF)

 • Metodický pokyn MŽP ČR 1/2014 2900,-
  (2-chlorfenol, 2,,4-dichlorfenol, 2, 4, 5, a 2, 4, 6 -trichlorfenol, 2,3,4,6-tetrachlorfenol, pentachlorfenol)


Pesticidy organochlorové (OCP)

 • indikační soubor 800,-
  (p,p´DDE, p,p´DDT, lindan, hexachlorbenzen)
 • rozšířený soubor 1000,-
  (p,p´DDE, p,p´DDT, p,p´DDD, lindan, hexachlorbenzen, heptachlor, metoxychlor, další po dohodě)
 • Metodický pokyn MŽP ČR 1/2014 - cena bude kalkulována dle požadovaného rozsahu
  (alachlor, aldrin, endrin, dieldrin, p,p´DDE, p,p´DDT, p,p´DDD, endosulfan, hexachlorbutadien, alfa, beta, gama HCH , heptachlor, heptachlor epoxid, chlordekon, metoxychlor, mirex, pentachlornitrobenzen)

Pesticidy triazinové (TP) 1500,-

(simazin, atrazin, prometryn, terbutylazin, ametryn, propazin, terbutryn)

Pesticidy triazinové a organofosforové dle Metodického pokynu MŽP ČR 1/2014 2500,-

(simazin, atrazin, chlorfenvinfos, chlorpyrifos, malathion, parathion)

Pesticidy ostatní (OP) 2200,-

(alachlor, azinphos ethyl a methyl, chlorpyrifos, diazinon, malathion, metolachlor, molinate, parathion ethyl a methyl, pendimethalin, pirimicarb, trifluralin, další po dohodě)

Polycyklické aromatické uhlovodíky (PAU)

 • Vyhláška č. 252/2004 Sb. - „pitná voda" 1200,-
  (5 PAU-benzo(b)fluoranten, benzo(k)fluoranten, benzo(a)pyren, indeno(123cd)pyren, benzo(ghi)perylen)

 • Metodický pokyn MŽP ČR 8/96 1300,-
 • Sbírka zákonů č. 294/2005 o podmínkách ukládání odpadů na skládky 1300,-
 • Vyhláška č. 273/2021 Sb. o podrobnostech nakládání s odpady 1300,- 
 • Příloha č. 1 k vyhlášce č. 257/2009 Sb. 1300,-
  (12PAU-naftalen, fenantren, antracen, fluoranten, pyren, benzo(a)antracen, chrysen, benzo(b)fluoranten,
  benzo(k)fluoranten, benzo(a)pyren, indeno(123cd)pyren, benzo(ghi)perylen)

 • Metodický pokyn MŽP ČR 1/2014 1300,-
  (13PAU-naftalen, acenaften, fluoren, antracen, fluoranten, pyren, benzo(a)antracen, chrysen, benzo(b)fluoranten,
  benzo(k)fluoranten, benzo(a)pyren, indeno(123cd)pyren, dibenzo(ah)antracen)

 • WHO 1200,-
  (6PAU-fluoranten, benzo(b)fluoranten,benzo(k)fluoranten, benzo(a)pyren,indeno(123cd)pyren, benzo(ghi)perylen)

 • Vyhláška č.283/2023 Sb. o kritériích pro asfaltovou směs (vedlejší produkt nebo odpad) 1900,-
  (včetně přípravy vzorku z asfaltové směsi či vrtného jádra)
  (12PAU-naftalen, fenantren, antracen, fluoranten, pyren, benzo(a)antracen, chrysen, benzo(b)fluoranten,
  benzo(k)fluoranten, benzo(a)pyren, indeno(123cd)pyren, benzo(ghi)perylen)

 • EPA 610 1400,- 
 • posouzení dehtu 1400,-
  (16PAU-naftalen, acenaftylen, acenaften, fluoren, fenantren, antracen, fluoranten, pyren, benzo(a)antracen,
  chrysen, benzo(b)fluoranten, benzo(k)fluoranten, benzo(a)pyren, indeno(123cd)pyren, dibenzo(ah)antracen,
  benzo(ghi)perylen)

 • Indikační soubor 800,-
  (2PAU-fluoranthen, benzo(a)pyren)

Ropné znečištění

 • nepolární extrahovatelné látky (NEL)
  • voda 400,-
  • pevný vzorek 450,-

 • suma uhlovodíků C10-C40 (voda i pevný vzorek) 600,-

 • určení typu ropné kontaminace, včetně zastoupení ropných frakcí (IDENT) 900,-

Extrahovatelné látky (EL) voda i pevný vzorek 500,- 

Extrahovatelné organické halogeny (EOX)  voda i pevný vzorek 900,-
Adsorbovatelné organické halogeny (AOX) voda i pevný vzorek 900,-

Celkový organický uhlík (TOC) voda / pevný vzorek  500,- / 900,-
Rozpuštěný organický uhlík (DOC)  550,-

Fenoly fotometricky voda / pevný vzorek   350,- / 400,-

Aniontové tenzidy 350,-

Mastné kyseliny 350,-

Půdní vzduch - atmo

(sorpční trubička v ceně analýzy - dodána laboratoří)
 • chlorované etylény, lehké NEL C6-C16, BTEX 900,-
 • chlorované etylény 700,-
 • lehké NEL C6-C16, BTEX 700,-
 • metodický pokyn MŽP ČR 1/2014 - rozsah a cena po dohodě

Iidentifikace org. znečištění metodou GCMS cena dohodou