Úvodem

Zatímco kvalita vody z veřejného vodovodu je pravidelně kontrolována, o vlastní vodní zdroj pečujete sami. Voda může obsahovat celou řadu látek, ohrožujících Vaše zdraví, případně zhoršujících chuťové vlastnosti vody nebo způsobujících úsady a zabarvení. Zdravotní účinky se mohou projevit okamžitě (např. infekční a parazitární choroby) nebo po delší době (např. toxické a kancerogenní účinky některých látek).

Znečištění vody může být povahy buď bakteriologické (průsaky septiků, žump, kanalizačních svodů, hnojení polí a zahrad) nebo chemické (vlastnosti geologického prostředí, průmyslový spad, hnojiva, přípravky na ochranu rostlin, ropné látky, apod.).

V rámci bakteriologického rozboru se stanovují bakterie jak převážně fekálního původu (Escherichia coli, koliformní bakterie a enterokoky), tak i bakterie hygienicky méně významné, přecházející do vody z vnějšího prostředí (počty kolonií při 22°C a 36°C).

V rámci chemického rozboru mohou být stanoveny buď pouze základní chemické ukazatele (základní iontová skladba vody) nebo i ukazatele speciální (organické látky, těžké kovy).