Rozbory vod

Ceny nezahrnují DPH, ceny vybraných rozborů včetně DPH pro soukromé osoby viz Rozbor pitné vody

1a - Informativní chemický rozbor pro individuální zásobování 400,-
pH, dusičnany, dusitany, amonné ionty, chloridy, sírany
1aa - včetně tvrdosti, železa a manganu 600,-

1b - Informativní chemicko-bakteriologický rozbor pro individuální zásobování 800,-
pH, dusičnany, dusitany, amonné ionty, chloridy, sírany, Escherichia coli, enterokoky a koliformní bakterie, počty kolonií při 22°C
1bb - včetně tvrdosti, železa a manganu 950,-

2a - Základní chemický a fyzikální rozbor vody 900,-
pH, barva, zákal, pach, vodivost, KNK, ZNK, volný CO2, tvrdost, vápník, hořčík, sodík, draslík, železo, mangan, amonné ionty, chloridy, dusičnany, dusitany, hydrogenuhličitany, sírany, fluoridy, CHSKMn, celková mineralizace

2b - Bakteriologický rozbor pitné vody 550,-
Escherichia coli, enterokoky, koliformní bakterie, počty kolonií při 22°C a 36°C

2c - Chemicko-bakteriologický rozbor pro individuální zásobování (kolaudace) 1400,-
Základní chemický a fyzikální + bakteriologický rozbor (2a+2b)

Bakteriologicko-biologický rozbor pitné vody 800,-
Escherichia coli, enterokoky, koliformní bakterie, počty kolonií při 22°C a 36°C, mikroskopický obraz

Bakteriologický rozbor povrchové vody 450,-
koliformní bakterie, termotolerantní koliformní bakterie, enterokoky

3a - Rozbor pitné vody dle Vyhlášky MZd č. 252/2004 Sb. - krácený rozsah (I) 1100,-
pH, vodivost, barva, zákal, chuť, pach, železo,dusičnany, CHSKMn, Escherichia coli, koliformní bakterie, enterokoky, počty kolonií při 22°C a 36°C

Specifické ukazatele kráceného rozsahu na vyžádání (viz Příloha č. 1 a 5 k Vyhlášce 252/2004 Sb.):
volný chlor
(v případě použití při úpravě vody, vhodné měřit na místě) 100,-
Clostridium perfringens, mikroskopický obraz (pouze povrch. zdroj či zdroj ovlivněný povrch. vodou) 400,-
mangan (pouze v případě kdy je mangan při úpravě odstraňován) 70,-
hliník (pouze při použití vločkovacího činidla na bázi hliníku) 120,-
Pseudomonas aeruginosa (pouze balené pitné vody) 150,-
amonné ionty, dusitany
(pouze při dezinfekci chloraminem) 160,-

3b - Rozbor pitné vody dle Vyhlášky MZd č. 252/2004 Sb. - úplný rozsah (II) 6000,-
pH, vodivost, barva, zákal, pach, chuť, vápník, hořčík, sodík, draslík, železo, mangan, amonné ionty, dusičnany, dusitany, chloridy, sírany, fluoridy, CHSKMn, kyanidy, antimon, arsen, berylium, bor, hliník, chrom, kadmium, měď, nikl, olovo, rtuť, selen, benzen, toluen, etylbenzen, xyleny, 1,2 dichloretan, vinylchlorid, trichloreten, tetrachloreten, chloroform, trihalometany, PAU včetně benzo(a)pyrenu, Escherichia coli, koliformní bakterie, enterokoky, počty kolonií při 22°C a 36°C, mikroskopický obraz 

Specifické ukazatele úplného rozsahu dle Přílohy č. 1 a 5  k Vyhlášce 252/2004 Sb.) - na vyžádání:
 
bromičnany+chloritany+chlorečnany (pouze v případě ošetření chlorací,ozonizací,Savem či chlodioxidem) 700,-
volný chlor (v případě použití při úpravě vody, vhodné měřit na místě) 100,-
ozón (v případě užití ozónu k úpravě vody) 200,-
Clostridium perfringens (pouze povrchový zdroj či zdroj ovlivněný povrchovou vodou) 150,-
TOC (pouze zdroje nad 10000 m3 vody denně) 500,-
stříbro (pouze v případě dezinfekce solemi stříbra) 70,-
Pseudomonas aeruginosa (pouze balené pitné vody) 150,-
akrylamid, epichlorhydrin, mikrocystin LR (cena na vyžádání)

Ukazatele se směrnou hodnotou dle novelizace Vyhl. 252/2004 Sb. Vyhláškou 371/2023 Sb. - na vyžádání:
pesticidní látky a metabolity dle tabulky  4100,-
(odlišný rozsah stanovení pesticidních látek bude naceněn po upřesnění zákazníkem) 
17-beta-estradiol* 2200,-                                      *) 1x za 3 roky
nonylfenol* 1900,-
PFOA,PFNA,PFHxS,PFOS* 2200,-

Ukazatele s povinností plnění limitů od 12.1.2026 dle novelizace Vyhl. 252/2004 Sb. Vyhláškou 371/2023 Sb. - na vyžádání:
bisfenol A 1900,-
halogenoctové kyseliny 4050,-
PFAS 2200,-

3c - Radiologický rozbor pitné vody dle Vyhlášky SÚJB č. 307/02 Sb 1950,-
radioaktivita alfa, radioaktivita beta, radon

3b+3c - Rozbor pitné vody dle Vyhlášky MZd č. 252/2004 Sb. - úplný rozsah (II) + radiologický rozbor dle Vyhlášky SÚJB č. 307/02 Sb. 7950,-

3d – Rozbor teplé vody dle Vyhlášky MZd č.252/2004Sb, přílohy 2 a navazujících novel  980,-
pH,barva, zákal, pach, teplota, CHSKMn, legionella, počty kolonií při 36°C

Specifické ukazatele rozboru 3d:
trihalometany
(v případě dezinfekce vody chlorací) 700,- 
volný chlor
(v případě použití při úpravě vody, vhodné měřit na místě) 100,-
fosforečnany
(v případě užití preparátu na bázi fosforu)  80,-
TOC
namísto CHSKMn (kvalitnější informace)  430,-
Escherichia coli, pseudomonas aeruginosa
(v případě přípravy teplé vody z jiné než pitné) 300,-

3e – Rozbor teplé vody dle Vyhlášky MZd č.252/2004Sb, přílohy 3 a navazujících novel   740,-
(pouze individuální zdroj pro osobní hygienu zaměstnanců)
pH, pach, zákal, CHSKMn, escherichia coli, pseudomonas aeruginosa, staphylococcus aureus,
počty kolonií při 36°C 

Specifické ukazatele rozboru 3e:
legionella
(v případě ohřevu mimo místo spotřeby) 600,-
trihalometany
(v případě dezinfekce vody chlorací) 700,-
volný chlor
(v případě použití při úpravě vody, vhodné měřit na místě) 100,-  

Bazény a koupaliště dle Vyhl. č. 238/2011 Sb.

4a - Zdroj vody do úpravny bazénu 450,-
dusičnany, TOC

4aa - Vlastní zdroj vody do úpravny bazénu 700,-
dusičnany, TOC, Escherichia coli, enterokoky

4b - Upravená voda před vstupem do bazénu 500,-
redox potenciál, Escherichia coli, počet kolonií při 36°C, Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus aureus

4bb - Upravená voda před vstupem do bazénu včetně Legionell 1050,-

4c - Bazény - úplný rozsah (4d+4e) 1750,-

zákal, pH, TOC, dusičnany, volný a vázaný chlor, redox potenciál, teplota, Escherichia coli, počet kolonií při 36°C, Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus aureus, Legionella

4cc - Bazény - krácený rozsah 800,-
zákal, TOC, dusičnany, teplota, Escherichia coli, počet kolonií při 36°C, Pseudomonas aeruginosa

4d - Bazény - chemické ukazatele 750,-
pH, zákal, TOC, dusičnany, teplota, chlor volný+vázaný, redox potenciál

4e - Bazény - mikrobiologické ukazatele - úplný rozsah A 1000,-
Escherichia coli, počet kolonií při 36°C, Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus aureus, Legionella

4eb - Bazény - mikrobiologické ukazatele - rozsah B 450,-
Escherichia coli, počet kolonií při 36°C, Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus aureus

4ec - Bazény - mikrobiologické ukazatele - rozsah C 350,-
Escherichia coli, počet kolonií při 36°C, Pseudomonas aeruginosa

5 - Chemický rozbor vody pro stanovení agresivity 550,-
pH, vodivost, KNK, volný CO2, agresívní CO2, vápník, hořčík, amonné ionty, chloridy, hydrogenuhličitany, sírany

6 - Rozbor odpadních a splaškových vod 580,-
pH, rozpuštěné a nerozpuštěné látky, CHSKCr, BSK5