Stanovení organických látek

Pokud není uvedeno jinak, platí cena pro kapalné i pevné vzorky

Těkavé organické látky (TOL)

 • chlorované etyleny (CLET) 800,-
  (vinylchlorid, 1,1-dichloreten, cis-1,2-dichloreten, trans-1,2-dichloreten, trichloreten, tetrachloreten)

 • chlorované etyleny (bez vinylchloridu) 700,-

 • vinylchlorid (VC) 600,-

 • vinylchlorid, dichloreteny (1,1,cis,trans) 700,-

 • trichloreten, tetrachloreten (TCE, PCE) 600,-

 • trihalometany (THM) 600,-
  (chloroform, bromoform, bromdichlormetan, dibromchlormetan)

 • BTEX (benzen, toluen, etylbenzen, xyleny) 800,-

 • BTEX + styren 900,-

 • terc.-butylmetylether (MTBE) 600,-
  (antidetonační přísada bezolovnatých benzínů)

 • BTEX + MTBE 900,-

 • chlorované etyleny + BTEX (včetně vinylchloridu) 1200,-

 • chlorované etyleny + BTEX (bez vinylchloridu) 1100,-

 • Vyhláška č. 252/2004 Sb. 1400,-
  (vinylchlorid, trichloreten, tetrachloreten, chloroform, 1,2-dichloretan, bromoform, bromdichlormetan,
  dibromchlormetan, benzen, toluen, etylbenzen, xyleny)

 • Nař. č. 82/1999 Sb. 1500,-
  (cis-1,2-dichloreten, trichloreten, tetrachloreten, chloroform, tetrachlormetan, 1,2-dichloretan, chlorbenzen,
  dichlorbenzeny, 1,2,4-trichlorbenzen, nitrobenzen, benzen, toluen, xyleny)

 • Metodický pokyn MŽP ČR 8/96 - alifatické 900,-
  (vinylchlorid, 1,1-dichloreten, cis-1,2-dichloreten, trans-1,2-dichloreten, trichloreten, tetrachloreten,
  dichlormetan, chloroform, tetrachlormetan, 1,2-dichloretan)

 • Metodický pokyn MŽP ČR 1/2014 - alifatické 1100,-
  (vinylchlorid, 1,1-dichloreten, cis-1,2-dichloreten, trans-1,2-dichloreten, trichloreten, tetrachloreten,
  dichlormetan, chloroform, tetrachlormetan, 1,1-dichloretan, 1,2-dichloretan, 1,1,1-trichloretan, 1,1,2-trichloretan, 1,1,1,2-tetrachloretan, 1,1,2,2-tetrachloretan)

 • Metodický pokyn MŽP ČR 8/96 alifatické + BTEX 1300,-

 • Metodický pokyn MŽP ČR 1/2014 alifatické + BTEX 1500,-

 • Kyslíkatá rozpouštědla (KR) 800,-
  (aceton, etanol, další po dohodě)

 • Metan, etan, etylen ve vodách 900,-

 • Metan, etan, etylen ve vodách jednotlivě 700,-

Polychlorované bifenyly (PCB)

 • AROCLOR 1242 a 1260 (Delor 103 a 106) 1100,-
 • 7 izomerů PCB (28, 52, 101, 118, 138, 153, 180) 1100,-
 • 8 izomerů PCB dle MP MŽP ČR 1/2014 (105,114,118,123,156,157,167,189) 1200,-

Chlorované benzeny (CLB)

 • Metodický pokyn MŽP ČR 1/2014 1300,-
  (chlorbenzen, 1,2 a 1,4-dichlorbenzen, 1,2,3 a 1,2,4-trichlorbenzen, 1,2,4,5-tetrachlorbenzen, pentachlorbenzen, hexachlorbenzen)
 • chlorbenzen, dichlorbenzeny, trichlorbenzeny 700,-
 • 1,2,4,5-tetrachlorbenzen, pentachlorbenzen, hexachlorbenzen 800,-

Chlorované fenoly (CLF)

 • Metodický pokyn MŽP ČR 1/2014 1900,-
  (2-chlorfenol, 2,,4-dichlorfenol, 2, 4, 5, a 2, 4, 6 -trichlorfenol, 2,3,4,6-tetrachlorfenol, pentachlorfenol)
 • Nař. č. 82/1999 Sb. 1900,-
  (2-chlorfenol, 2,4-dichlorfenol, 2,4,6-trichlorfenol, pentachlorfenol)

Polybromované difenylétery (PBDE) 1500,-

(PBDE 28, 47, 99, 100, 153, 154, 183, další po dohodě)

Pesticidy organochlorové (OCP)

 • indikační soubor 700,-
  (p,p´DDE, p,p´DDT, lindan, hexachlorbenzen)
 • Nař. č. 82/1999 Sb. 600,-
  (lindan, hexachlorbenzen)
 • rozšířený soubor 900,-
  (p,p´DDE, p,p´DDT, p,p´DDD, lindan, hexachlorbenzen, heptachlor, metoxychlor, další po dohodě)
 • Metodický pokyn MŽP ČR 1/2014 - cena bude kalkulována dle požadovaného rozsahu
  (alachlor, aldrin, endrin, dieldrin, p,p´DDE, p,p´DDT, p,p´DDD, endosulfan, hexachlorbutadien, alfa, beta, gama HCH , heptachlor, heptachlor epoxid, chlordekon, metoxychlor, mirex, pentachlornitrobenzen)

Pesticidy triazinové (TP) 1100,-

(simazin, atrazin, prometryn, terbutylazin, ametryn, propazin, terbutryn)

Pesticidy triazinové a organofosforové dle Metodického pokynu MŽP ČR 1/2014 1100,-

(simazin, atrazin, chlorfenvinfos, chlorpyrifos, malathion, parathion)

Pesticidy ostatní (OP) 1200,-

(alachlor, azinphos ethyl a methyl, chlorpyrifos, diazinon, malathion, metolachlor, molinate, parathion ethyl a methyl, pendimethalin, pirimicarb, trifluralin, další po dohodě)

Polycyklické aromatické uhlovodíky (PAU)

 • Vyhláška č. 252/2004 Sb. - „pitná voda" 1000,-
  (benzo(b)fluoranten, benzo(k)fluoranten, benzo(a)pyren, indeno(123cd)pyren, benzo(ghi)perylen)

 • Vyhláška č. 13/1994 Sb. o ochraně zemědělského půdního fondu 1100,-
  (naftalen, fenantren, antracen, fluoranten, benzo(a)antracen, chrysen, benzo(a)pyren)

 • Metodický pokyn MŽP ČR 8/96 1250,-
 • Sbírka zákonů č. 294/2005 o podmínkách ukládání odpadů na skládky 1250,-
 • Příloha č. 9 k zákonu č. 185/2001 Sb. 1250,-
 • Příloha č. 1 k vyhlášce č. 257/2009 Sb. 1250,-
  (naftalen, fenantren, antracen, fluoranten, pyren, benzo(a)antracen, chrysen, benzo(b)fluoranten,
  benzo(k)fluoranten, benzo(a)pyren, indeno(123cd)pyren, benzo(ghi)perylen)

 • Metodický pokyn MŽP ČR 1/2014 1250,-
  (naftalen, acenaften, fluoren, antracen, fluoranten, pyren, benzo(a)antracen, chrysen, benzo(b)fluoranten,
  benzo(k)fluoranten, benzo(a)pyren, indeno(123cd)pyren, dibenzo(ah)antracen)

 • Nař. č. 82/1999 Sb. 1100,-
  (naftalen, fluoranten, benzo(b)fluoranten, benzo(k)fluoranten, benzo(a)pyren, indeno(123cd)pyren,
  benzo(ghi)perylen)

 • WHO 1000,-
  (fluoranten, benzo(b)fluoranten,benzo(k)fluoranten, benzo(a)pyren,indeno(123cd)pyren, benzo(ghi)perylen)

 • Vyhláška č.130/2019 Sb. o kritériích pro asfaltovou směs (vedlejší produkt nebo odpad) 1850,-
  (včetně přípravy vzorku z asfaltové směsi či vrtného jádra)
 • EPA 610 1350,-
  (naftalen, acenaftylen, acenaften, fluoren, fenantren, antracen, fluoranten, pyren, benzo(a)antracen, chrysen,
  benzo(b)fluoranten, benzo(k)fluoranten, benzo(a)pyren, indeno(123cd)pyren, dibenzo(ah)antracen,
  benzo(ghi)perylen)

 • Indikační soubor 700,-
  (fluoranthen, benzo(a)pyren)

Ropné znečištění

 • nepolární extrahovatelné látky (NEL)
  • pitná, povrchová voda 300,-
  • odpadní voda 350,-
  • zemina, kal, sediment 390,-

 • suma uhlovodíků C10-C40 (voda i pevný vzorek) 600,-

 • určení typu ropné kontaminace, včetně zastoupení ropných frakcí (IDENT) 800,-

Extrahovatelné látky (EL) voda i pevný vzorek 500,- 

Extrahovatelné organické halogeny (EOX)  voda i pevný vzorek 900,-
Adsorbovatelné organické halogeny (AOX) voda i pevný vzorek 900,-

Celkový organický uhlík (TOC) voda / pevný vzorek  500,- / 900,-
Rozpuštěný organický uhlík (DOC) voda (výluh) 500,-

Fenoly fotometricky voda / pevný vzorek   280,- / 380,-
Fenoly GCMS 800,-

Aniontové tenzidy 280,-

Mastné kyseliny 320,-

Anilín 900,-

Soubory analýz organických látek

 • OCP + PCB 7 kongenerů 1600,-

 • PAU dle MŽP ČR 8/96+PCB 7 kongenerů 2100,-

 • PAU dle MŽP ČR 8/96+PCB 7 kongenerů+OCP 2600,-

 • Org. ukazatele Met. pokynu MŽP ČR 8/96 - půda, voda 6500,-
  (bez PCDD/F a části odd. 10)

 • Organické ukazatele Vyhlášky č. 252/2004 Sb. - „pitná voda" 2400,-

 • Organické ukazatele Nař. č. 82/1999 Sb. 3900,-

 • půdní vzduch-atmo (sorpční trubička v ceně analýzy - dodána laboratoří)
  • chlorované etylény, lehké NEL C6-C16, BTEX 800,-
  • chlorované etylény 600,-
  • lehké NEL C6-C16, BTEX 600,-
  • metodický pokyn MŽP ČR 2/2012 - rozsah a cena po dohodě

 • identifikace org. znečištění metodou GCMS cena dohodou