Soubory analýz

Rozbory pitné vody dle Vyhlášky č. 252/2004 Sb. viz "rozbory vod"

Rozbory dle Vyhlášky MŽP č. 273/2021 Sb. o podrobnostech nakládání s odpady

Kriteria pro využití k zasypávání (uložení odpadu na povrch terénu)

 • Tab. 5.1 - nejvýše přípustné koncentrace v sušině odpadu 5670,-
  (v případě uložení méně než 1m pod konečným povrchem či v ochranném pásmu vodních zdrojů II třídy či pod hladinou podzemní vody platí limitní hodnoty I, v ostatních případech limitní hodnoty II)
  (As, Cd, Cr, Hg, Ni, Pb, V, Cu, Zn, Ba, Be, 5 PAU včetně benzo(a)pyrenu, PCB, uhlovodíky C10 - C40, EOX, benzen)

 • Tab. 5.2 - nejvýše přípustné koncentrace ve výluhu odpadu 2410,-
  (fluoridy, chloridy, sírany, rozpuštěné látky, fenoly, DOC, As, Ba, Cd, Cr, Cu, Hg, Mo, Ni, Pb, Sb, Se, Zn)

 • Tab. 5.3 – limitní hodnoty ekotoxikologických testů – limit I 6500,- limit II  5500,-
  (v případě uložení méně než 1m pod konečným povrchem platí limitní hodnoty I, v ostatních případech limitní hodnoty II – bez salátu)
  (bakterie Aliivibrio fischeri, perloočka Daphnia magna, řasa Desmodesmus subspicatus, salát Lactuca sativa)

 • Tab. 5.4 - nejvýše přípustné koncentrace v sušině sedimentu 5670,-
  (As, Cd, Cr, Hg, Ni, Pb, V, Cu, Zn, Co, Ba, Be, 4 PAU, PCB, uhlovodíky C10 - C40, EOX, BTEX)

 • Tab. 6.1 – nejvýše přípustné koncentrace ve výluhu strusky 2020,-
  (pH, fluoridy, chloridy, sírany, As, Ba, Cd, Cr, Cu, Hg, Mn, Na, Mo, Ni, Pb, Sb, Se,V, Zn)

 • Tab. 6.2 - nejvýše přípustné koncentrace v sušině strusky 3210,- (bez PCDD/F)
  (As, Cd, Cr, Cu, Hg, Ni, Pb, Zn, 4 PAU, TOC)
  +PCDD/F dle aktuální ceny subdodávky)

Odstraňování odpadů skládkováním
(ceny výluhových zkoušek uvedeny včetně úpravy vzorku a přípravy výluhu dle ČSN EN 12457-4)

 • Tab.10.1 - vodní výluh (třída vyluhovatelnosti I) 2310,-
  limit pro skládky S-IO – inertní odpad
  (pH,fluoridy, chloridy, sírany nebo rozpuštěné látky, fenoly, DOC, As, Ba, Cd, Cr, Cu, Hg, Mo, Ni, Pb, Sb, Se, Zn)

 • Tab.10.1 - vodní výluh (třída vyluhovatelnosti IIa,b) 1880,-
  limit pro skládky S-OO1- ostatní odpad třída IIa,  limit pro odpad tvořící těsnící vrstvu skládky třída IIb 
  (fluoridy, chloridy, sírany nebo rozpuštěné látky, DOC, As, Ba, Cd, Cr, Cu, Hg, Mo, Ni, Pb, Sb, Se, Zn, třída IIb +pH)

 • Tab.10.1 - vodní výluh (třída vyluhovatelnosti III) 1880,-
  limit pro skládky S-NO – nebezpečný odpad
  (fluoridy, chloridy, sírany nebo rozpuštěné látky, DOC, As, Ba, Cd, Cr, Cu, Hg, Mo, Ni, Pb, Sb, Se, Zn)

 • Tab. 10.2  (limit v sušině pro skládky S-IO - inertní odpad) 4300,-
  (12 PAU, PCB, uhlovodíky C10 - C40, TOC, BTEX)

 • Tab. 10.3  (limit v sušině pro skládky S-003 - ostatní odpad při překročení limitu DOC ve výluhu IIb) 2750,-
  (12 PAU včetně benzo(a)pyrenu, uhlovodíky C10 - C40, EOX)

Biologicky rozložitelný odpad

 • Příloha č.28 – Limitní hodnoty indikátorových mikroorganismů 1050,-
  (salmonela, e-coli nebo enterokoky)

 • Tab.30.1 – limity v sušině bioodpadu, třída I,II,III 3560,-
  (As, Cd, Cr, Cu, Hg, Ni, Pb, Zn, 12 PAU, PCB, nečistoty nad 2mm, nerozložitelné příměsi)

 • Tab.30.2 Kvalitativní znaky jakosti kompostu 1150,- (klíčivá semena po dohodě)
  (vlhkost, spalitelné látky, celkový dusík, poměr C:N, pH, nerozložitelné příměsi nad 20 mm, nežádoucí příměsi nad 5mm)

Čistírenské kaly

 • Vlastnosti čistírenských kalů 1700,-
  (sušina, ztráta žíháním, pH, celkový, amoniakální a dusičnanový dusík, celkový fosfor, Ca, Mg, K)

 • Příloha č.38 - Limit pro uložení kalu na zemědělské půdě 4060,-
  (As, Cd, Cr, Cu, Hg, Ni, Pb, Zn, 12 PAU, PCB, AOX)

 • Limitní hodnoty indikátorových mikroorganismů v kalu 1250,- (bez salmonely 500,-)
  (salmonela, termotolerantní koliformní, enterokoky)


Rozbory dle Vyhl. MŽP 294/2005 Sb. a navazujících novel o podmínkách ukládání odpadů na skládky
(ceny uvedeny včetně úpravy vzorku a přípravy výluhu dle ČSN EN 12457-4)

 • vodní výluh (třída vyluhovatelnosti I) 2250,-
  limit pro skládky S – inertní odpad
  (fluoridy, rozpuštěné látky, fenoly, DOC, As, Ba, Cd, Cr, Cu, Hg, Mo, Ni, Pb, Sb, Se, Zn) (případně chloridy a sírany místo rozpuštěných látek ve stejné ceně)

 • vodní výluh (třída vyluhovatelnosti IIa, IIb) 1850,-
  limit pro skládky S-OO1, S-OO3 - třída IIa, S-OO2 - třída IIb – ostatní odpad
  (pH, fluoridy, rozpuštěné látky, DOC, As, Ba, Cd, Cr, Cu, Hg, Mo, Ni, Pb, Sb, Se, Zn) (případně chloridy a sírany místo rozpuštěných látek ve stejné ceně)

 • vodní výluh (třída vyluhovatelnosti III) 1800,-
  limit pro skládky S-NO – nebezpečný odpad
  (fluoridy, rozpuštěné látky, DOC, As, Ba, Cd, Cr, Cu, Hg, Mo, Ni, Pb, Sb, Se, Zn) (případně chloridy a sírany místo rozpuštěných látek ve stejné ceně)

 • Tab. 4.1  (limit pro skládky S - inertní odpad) 4300,-
  (PAU, PCB, uhlovodíky C10 - C40, TOC, BTEX)

 • Tab. 10.1  (nejvýše přípustné koncentrace v sušině odpadů - uložení na povrch terénu) 5200,-
  (As, Cd, Cr, Hg, Ni, Pb, V, PAU, PCB, uhlovodíky C10 - C40, EOX, BTEX)

 • Tab. 10.2 nebo 10.4 (stanovení ekotoxicity) 6500,-

 • Tab. 10.3  (nejvýše přípustné koncentrace v sedimentu - uložení na povrch terénu) 5700,-
  (As, Cd, Cr, Hg, Ni, Pb, V, Cu, Zn, Co, Ba, Be, PAU, PCB, uhlovodíky C10 - C40, EOX, BTEX)


Příloha č. 1 k vyhlášce č. 257/2009 Sb. 5200,-
(limit pro rizikové prvky a a rizikové látky v sedimentu)
(As,Ba,Be,Cd,Co,Cu,Hg,Ni,Pb,V,Zn, PAU, PCB, DDT,DDE,DDD, uhlovodíky C10-C40, BTEX)

Příloha č. 3 k vyhlášce č. 257/2009 Sb. 3420,-
(limit pro půdu, na kterou bude sediment uložen)
(As,Be,Cd,Co,Cr,Cu,Hg,Ni,Pb,V,Zn, PAU, PCB)

Rozbor zeminy dle Vyhl. č. 153/2016 Sb. o ochraně kvality zemědělské půdy
  preventivní hodnoty  4570,-

  (As,Be,Cd,Co Cr,Cu, Hg, Ni, Pb,V,Zn, PAU, PCB, suma DDD+DDE+DDT,suma alfa+beta+gama HCH,HCB,
  uhlovodíky C10 - C40 )
  preventivní hodnoty - komplet včetně PCDD/F + cca 12000,-
  preventivní hodnoty -  minimální rozsah v případě předpokladu nekontaminované zeminy  3670,-
  (As,Be,Cd,Co Cr,Cu, Hg, Ni, Pb,V,Zn, PAU, PCB, suma DDD+DDE+DDT )
  příprava výluhu NH4NOpro stanovení indikačních hodnot kovů 200,-


Rozbor dle Metodického pokynu MŽP ČR 8/96 (bez PCDD/F a části odd. 10)

 • zemina, voda 9000,-
 • půdní vzduch 800,-

Rozbor dle Metodického pokynu MŽP ČR 1/2014 - rozsah a cena po dohodě