Soubory analýz

Rozbory pitné vody dle Vyhlášky č. 252/2004 Sb. viz "rozbory vod"

Rozbor dle Metodického pokynu MŽP ČR 8/96 (bez PCDD/F a části odd. 10)
 • zemina, voda 9000,-
 • půdní vzduch 800,-

Rozbor dle Metodického pokynu MŽP ČR 1/2014 - rozsah a cena po dohodě

Rozbory dle Vyhl. MŽP 294/2005 Sb. a navazujících novel o podmínkách ukládání odpadů na skládky
(ceny uvedeny včetně úpravy vzorku a přípravy výluhu dle ČSN EN 12457-4)

 • vodní výluh (třída vyluhovatelnosti I) 2250,-
  limit pro skládky S – inertní odpad
  (fluoridy, rozpuštěné látky, fenoly, DOC, As, Ba, Cd, Cr, Cu, Hg, Mo, Ni, Pb, Sb, Se, Zn) (případně chloridy a sírany místo rozpuštěných látek ve stejné ceně)

 • vodní výluh (třída vyluhovatelnosti IIa, IIb) 1850,-
  limit pro skládky S-OO1, S-OO3 - třída IIa, S-OO2 - třída IIb – ostatní odpad
  (pH, fluoridy, rozpuštěné látky, DOC, As, Ba, Cd, Cr, Cu, Hg, Mo, Ni, Pb, Sb, Se, Zn) (případně chloridy a sírany místo rozpuštěných látek ve stejné ceně)

 • vodní výluh (třída vyluhovatelnosti III) 1800,-
  limit pro skládky S-NO – nebezpečný odpad
  (fluoridy, rozpuštěné látky, DOC, As, Ba, Cd, Cr, Cu, Hg, Mo, Ni, Pb, Sb, Se, Zn) (případně chloridy a sírany místo rozpuštěných látek ve stejné ceně)

 • Tab. 4.1  (limit pro skládky S - inertní odpad) 4300,-
  (PAU, PCB, uhlovodíky C10 - C40, TOC, BTEX)

 • Tab. 10.1  (nejvýše přípustné koncentrace v sušině odpadů - uložení na povrch terénu) 5200,-
  (As, Cd, Cr, Hg, Ni, Pb, V, PAU, PCB, uhlovodíky C10 - C40, EOX, BTEX)

 • Tab. 10.2 nebo 10.4 (stanovení ekotoxicity) 6500,-

 • Tab. 10.3  (nejvýše přípustné koncentrace v sedimentu - uložení na povrch terénu) 5700,-
  (As, Cd, Cr, Hg, Ni, Pb, V, Cu, Zn, Co, Ba, Be, PAU, PCB, uhlovodíky C10 - C40, EOX, BTEX)

Příloha č. 1 k vyhlášce č. 257/2009 Sb. 5200,-
(limit pro rizikové prvky a a rizikové látky v sedimentu)
(As,Ba,Be,Cd,Co,Cu,Hg,Ni,Pb,V,Zn, PAU, PCB, DDT,DDE,DDD, uhlovodíky C10-C40, BTEX)

Příloha č. 3 k vyhlášce č. 257/2009 Sb. 3420,-
(limit pro půdu, na kterou bude sediment uložen)
(As,Be,Cd,Co,Cr,Cu,Hg,Ni,Pb,V,Zn, PAU, PCB)

Rozbor povrchové vody dle Nař. č. 82/1999 Sb. (kromě radionuklidů) 8200,-

Rozbor zeminy dle Vyhl. č. 153/2016 Sb. o ochraně kvality zemědělské půdy
  preventivní hodnoty  4570,-

  (As,Be,Cd,Co Cr,Cu, Hg, Ni, Pb,V,Zn, PAU, PCB, suma DDD+DDE+DDT,suma alfa+beta+gama HCH,HCB,
  uhlovodíky C10 - C40 )
  preventivní hodnoty - komplet včetně PCDD/F + cca 12000,-
  preventivní hodnoty -  minimální rozsah v případě předpokladu nekontaminované zeminy  3670,-
  (As,Be,Cd,Co Cr,Cu, Hg, Ni, Pb,V,Zn, PAU, PCB, suma DDD+DDE+DDT )
  příprava výluhu NH4NOpro stanovení indikačních hodnot kovů 200,-